Algemene voorwaarden Animal Fences te Vlagtwedde

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Animal Fences, tevens verkoper/opdrachtnemer/ondernemer: Animal Fences, gevestigd te Vlagtwedde, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69613532 die met de afnemer een overeenkomst tot levering van producten aangaat of wil aangaan;

De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met Animal Fences een overeenkomst tot afname van producten wil aangaan.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Animal Fences en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Animal Fences en koper.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Animal Fences zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand nadat Animal Fences een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd.

De opdrachtbevestiging van Animal Fences wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of overeengekomen wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van Animal Fences, binden Animal Fences slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 – Intellectueel eigendom

Animal Fences behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Animal Fences onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Animal Fences ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Animal Fences geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

Het is afnemer verboden materiaal van Animal Fences waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de Animal Fences.

ARTIKEL 5 – De offerte

Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.

In de offerte zal uitdrukkelijk een volledige omschrijving van de te leveren zaken en de totale (koop)prijs worden aangegeven.

ARTIKEL 6 – Prijswijziging

Indien na het sluiten van een overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Prijswijzigingen na de periode van drie maanden worden doorberekend aan de afnemer.

Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, showroom-modellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Animal Fences niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 7 – Eigendomsvoorbehoud

Animal Fences blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Animal Fences heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

Animal Fences is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 8 – Zekerheidsstelling

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Animal Fences gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst verder te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

ARTIKEL 9 – De levering

Animal Fences zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Animal Fences kenbaar heeft gemaakt.

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is indicatief.

Bij overschrijding van de indicatieve levertijd wordt Animal Fences een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. De nadere levertijd is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 3 maanden. Indien Animal Fences alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

Bij overschrijding van de nadere levertijd is Animal Fences bij een overeenkomst met een afnemer niet aansprakelijk voor de gevolgschade, hoe ook genaamd.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Animal Fences tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Animal Fences bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – Betaling

De betaling geschiedt voor levering of contant/met pin bij aflevering.

De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Animal Fences te melden.

In geval van wanbetaling van de koper heeft Animal Fences behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11 – Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage zoals bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van de overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

Van de in het vorige lid bedoelde percentages kan Animal Fences naar boven afwijken indien de schade groter is dan 30% respectievelijk 50%.

Na in gebruik name van product geleverd door Animal Fences kan koop nimmer ongedaan worden gemaakt zonder zonder door Animal Fences beoordeelde geldige opgaaf van reden.

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid

Animal Fences is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij de afnemer aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Animal Fences.

Animal Fences is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.

ARTIKEL 13 – Overmacht

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan het zich voordoen van omstandigheden die het uitvoeren van het overeengekomene verhinderen en die niet zijn te wijten aan de schuld van Animal Fences, noch aan Animal Fences zijn toe te rekenen;

Indien na totstandkoming van een overeenkomst die overeenkomst door overmacht niet kan worden uitgevoerd, staat het de afnemer niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

  • de overmacht is tijdelijk;
  • de overmacht betreft een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst.

De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst ingeval van overmacht te ontbinden indien de inhoud van de overeenkomst redelijkerwijs zodanig gewijzigd kan worden dat de uitvoering mogelijk blijft.

De ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht strekt zich slechts uit tot dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.

Indien Animal Fences bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Animal Fences gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte van de overeenkomst aan de afnemer in rekening te brengen.


ARTIKEL 14 – Conformiteit en Garantie

Animal Fences staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Animal Fences schriftelijk te worden gemeld.

Animal fences is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Animal Fences en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 15 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk, worden ingediend bij Animal Fences tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Animal Fences schriftelijk te worden gemeld

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Animal Fences binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 – Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen afnemer en Animal Fences is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen afnemer en Animal Fences, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Animal Fences zijn statutaire zetel heeft.

ARTIKEL 17 – Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2019.